پشت صحنه فیلم الفبای کولی
فیلم الفبای کولی که چندی پیش به کار گردانی بصیر سیرت ساخته شد یکی از بهترین دست آورد برای من بود که از پشت صحنه آن عکس های را تهیه کردم. نگاه کردن به پشت صحنه بخش از کار های آموزشی بود که در جشنواره گپ جوان برای فرگرفتن و شرکت در جشنواره آموخته بودم .

چند عکس متفاوت دیگر

عکس های از گروه تیاتری ازدر


منی چادر نشین

راست به چپدیدن از خیمه های کولی ها در کابل برایم متفاوت بود و خصوصآ دیدار از کودکان درد دیده اما شاد آنها مرا به یاد دوران سرد مهاجرت برد.

پرواز را بخاطر بسپار

تیاتر افغانستانعشق یعنی سبز